[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(Потребителски профил и X Window)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

profile:

login shell:
Когато потребител влезе в системата, през някой от виртуалните терминали, се пуска "login shell (команден интерпретатор)". Те се разделят на два основни типа: born и "C". От първия тип при Slackware са налични bash, ksh93, ash и zsh, а от втория - tcsh. Основния команден интерпретатор с bash. Всички born съвместими командни интерпретатори, когато се пуснат като "login" изпълняват командите от общия "/etc/profile" и потребителския "~/.profile" файлове. В общия файл се присвояват стойности на променливи от обкръжението, като PATH, MANPATH, HOSTNAME, PS1 и др. От този файл се изпълняват и командите от файловете /etc/profile.d/*.sh, ако те са изпълними. В /etc/profile се изпълнява командата dircolors(1), която присвоява стойност на променливите LS_COLORS и LS_OPTIONS. Тази команда създава и синоним на командата ls. Именно на това се дължи изобразяването в различни цветове на файловете и директориите. Разликата се вижда, като се сравнят резултатите от изпълнението на командите "ls" и "/bin/ls". Синоними на команди няма при някой командни интерпретатори, например в стандартния "born shell". Когато bash се изпълни с командата sh, то тогава командния интерпретатор възпроизвежда класическия "born shell", където няма поддръжка на синоними и съответно при командата ls няма цветове. В такъв случай се използва командата "ls --color ...". Виж ls(1) и dircolors(1) от ръководството.

interactive shell:
Такъв е командния интерпретатор, когато не е зададено име на файл с команди и стандартния вход и изход са свързани към терминали. От интерактивния команден интерпретатор се излиза с командата "exit" или с клавишната комбинация [CTRL]+[D]. Може да се излезе и с командата "logout" в случай, че това е "logon shell". Например с командата bash се пуска интерактивен команден интерпретатор, който не е "logon shell". Когато се пусне интерактивен команден интерпретатор, синонимите на командите не се наследяват.

bash:
При този команден интерпретатор при "logon shell" се търсят потребителските файлове: ~/.bash_profile, ~/.bash_login, и ~/.profile, като се изпълняват командите само от първия намерен. При "interactive shell", ако не е "logon shell", командите се изпълняват от файла ~/.bashrc, ако съществува. За повече сведения, виж дяла INVOCATION в bash(1) страницата ор ръководството. В някой от случаите, трябва да се възстанови стойността на променливата PS1, която задава вида на показалеца на интерпретатора.

X терминални програми:
Такива са например xterm и konsole (от KDE). При тях, за да се пусне "logon shell", на командния ред се задава аргумента -ls за xterm и --ls за konsole. Тези програми, се пускат предимно без аргумента за "logon shell", от менюта или икони на работната площ.

Решение:
Предложеното решение е да се създадат следните четири файла:

След това се създава потребителя с командата "usedadd -s /bin/bash -m ...". Най-важно е при създаването да се укаже изрично командния интерпретатор, с аргумента "-s /bin/bash" и с "-m" за създаване на потребителската директория. При създаването на домашната директория, съдържанието от /etc/skel се копира в нея. При съществуващи потребители трябва съдържанието на файловете: ~/.profile, ~/.bash_profile и ~/.basrc да се обедини със съответните примери от директория /etc/skel. Именно така бяха създадени примерни потребители.
Възстановяването на показалеца на командния интерпретатор и синонима на командата ls става в /etc/bashrc. Изпълнението на командите в него става от ~/.bashrc. Файла ~/.bash_profile изпълнява командите от ~/.profile и ~/.bashrc.


lang.sh:

chmod -x /etc/profile.d/lang.*


Начало >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]