[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(езикови настройки)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Езикови настройки:

Кодирането на езиковата поддръжка (locale) е в формат език[_територия][.кодовомножество][@изменение], където език е някой от ISO 639 кодове за езици, територия е някой от ISO 3166 кодове за държави, а кодовомножество е разпознавател за кодова таблица, например ISO-8859-1 или UTF-8. За повече сведения, за формата и променливите от обкръжението, с които се настройва езиковата поддръжка, вижте страница setlocale(3) от ръководството, което става като се изпълни командата "man 3 setlocale". За да се получи списъка с всички поддържани езици, се изпълнява командата "locale -a" (виж страница locale(1) от ръководството).

Първо се проверят съществуващите настройки за български език. За целта, през някои от виртуалните терминали, се влиза в системата като свръх-потребител. Превключването между наличните шест, става със съчетанието от клавиши [CRTL]+[ALT]+[Fn], където n е от едно до шест. Изпълняват се командите:

# locale -a | grep bg
bg_BG
bg_BG.utf8
# LANG=bg_BG locale charmap
CP1251
# LANG=bg_BG.UTF-8 locale charmap
UTF-8
Заб.: знака '#' е т.н. prompt (показалец) на интерпретатора на команди (SHELL) и не е част от командите !

Резултатите показват, че системата притежава български настройки за bg_BG и BG_BG.UTF-8, като кодовите таблици са съответно CP1251 и UTF-8. Първата кодова таблица е осем-битова и е фирмен стандарт, а втората е за UNICODE в UTF-8 кодиране. Освен тези две таблици, за кирилица се използват и осем-битовите кодови таблици ISO-8859-5 и KOI8-R. Таблицата ISO-8859-5 е общоприет международен стандарт и се поддържа от всички операционни системи, с поддръжка на кирилица. KOI8-R е стандарт, който никога не е бил приет за официален. Той е използван на компютрите отпреди ерата на IBM-PC. Впоследствие намира приложение в клиентите за електронна поща. Освен KOI8-R съществуват и кодировки KOI8-U, KOI8-T, които добавят липсващи знаци за кирилица, използвани в различни езици. На Линукс поддръжката на KOI8-R е стабилна. В момента ISO стандарта измести KOI8-R и е за предпочитане, тъй като определя много повече знаци за кирилица от използваните в България и Русия.

Следващата таблица показва езиковите настройки в Линукс за държавите използващи кирилица:

държава местоположение
(език)
кодова
таблица
 Беларус   be_BY   CP1251 
 България   bg_BG   CP1251 
 Казахстан   kk_KZ   PT154 
 Македония   mk_MK   ISO-8859-5 
 Монголия   mn_MN   UTF-8 
 Русия   ru_RU   ISO-8859-5 
 Таджикистан   tg_TJ   KOI8-T 
 Украйна   uk_UA   KOI8-U 

Изключения:

 • В Азербайджан (az_AZ) е било ISO-8859-5.
 • За Сърбия и Черна гора засега липсват настройки.
 • За Татарстан (част от Русия) сега е TATAR-CYR, а е било ISO-8859-5.
 • В Узбекистан (uz_UZ) се използва латиница и кирилица. Било е ISO-8859-5, а сега е ISO-8859-1.

Най-добре кирилица на Линукс се поддържа в кодови таблици ISO-8859-5 и KOI8-R. Направената проверка показа, че няма готова поддръжка на български за тези кодировки. Затова бе качен glibc-i18n и със следващите команди бе добавена:

# localedef -i bg_BG -f ISO-8859-5 bg_BG.ISO-8859-5
# localedef -i bg_BG -f KOI8-R bg_BG.KOI8-R
# localedef -i bg_BG -f CP1251 bg_BG.CP1251
# locale -a | grep bg
bg_BG
bg_BG.cp1251
bg_BG.iso88595
bg_BG.koi8r
bg_BG.utf8
Заб.: знака '#' е показалеца на интерпретатора на команди (SHELL) и не е част от командите !

Бележки: Командата locale показва кодовите таблици с малки букви и без знака минус. Името на кодовата таблица трябва да съвпада с име на файл от директория /usr/share/i18n/charmaps след като се премахне окончанието ".gz".


Други променливи от обкръжението:
 • LANGUAGE:
  В много от програмите при езиковите настройки се използват средствата на gettext. Ако потребителския език(locale) не е "C" (POSIX), то тази променлива влияе върху начина, по който се намират преведените текстове. Може да съдържа списък от езици. За повече сведения виж gettext(3), gettext(1) и info gettext. Не се използва в Slackware.
 • TIME_STYLE:
  Тази променлива влияе на командата ls при зададен аргумент -l. Ако езикови настройки са различни от C (POSIX) датата е в формат YYYY-MM-DD. Това е т.н. posix-long-iso формат. За да излиза датата във формат съответен на езиковите настройки, трябва на тази променлива да се присвои "locale". Например във файла ~/.profile може да се добави:
  TIME_STYLE="locale"
  export TIME_STYLE

Създаване и настройване на потребители >>

Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]